Pojemniki i worki...

Przygotowywanie pojemników do odbioru

Szanowni mieszkańcy, prosimy pamiętać, żeby pojemniki na odpady zmieszane były przygotowane do odbioru w dniu ich wywozu do godziny 6:00 lub prosimy przygotować je wieczorem w dniu poprzedzającym odbiór odpadów. Pracownicy firmy F.H.U. Grabowiecki nie są upoważnieni do wchodzenia na Państwa prywatne nieruchomości, dlatego prosimy Państwa o wystawianie pojemników i stawianie ich przy posesji w widocznym miejscu. Mieszkańcy, którzy posiadają wiaty śmietnikowe usytuowane w linii ogrodzenia, są one widoczne i dostępne od strony drogi nie muszą wystawiać pojemników z wiat, pojemniki te będą wyciągane przez pracowników firmy F.H.U. Grabowiecki i opróżniane. To samo odnosi się do pojemników usytuowanych przy granicy posesji.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych

Prosimy o zgłoszenia w pierwszej kolejności reklamacji, dotyczących braku odbioru odpadów komunalnych, braku pojemników, konieczności wymiany pojemników na odpady itp. do firmy F.H.U. Grabowiecki, ul. Niekładzka 2, Gryfice tel. 91 38 47 642/ 643, 601 540 240. Firma ta na bieżąco będzie w stanie Państwa poinformować o interesującym Państwa problemie, ponieważ dysponuje sprzętem do odbioru odpadów oraz zajmuje się organizowaniem odbioru odpadów z terenu naszej gminy. Firma posiada najbardziej aktualne dane, dotyczące odbioru odpadów komunalnych. W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie zostanie uwzględniona przez firmę F.H.U. Grabowiecki, prosimy o zgłoszenie problemu do Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych

Informujemy, że brakujące pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki lub worki na odpady segregowane są dostarczane do mieszkańców Gminy Gryfice.przez firmę F.H.U Grabowiecki obsługującą naszą gminę, która wraz z pojemnikami i workami dostarczy harmonogram wywozu odpadów oraz informacje o segregacji odpadów. Na terenie gminy stosuje się:

1. w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do dziesięciu lokali:

- pojemniki na odpady zmieszane,
- worki 60 l,120 l przeznaczone na dwie frakcje: szkło i papier,tektura, tworzywa sztuczne, metal,

2. w zabudowie wielorodzinnej powyżej dziesięciu lokali:

- pojemniki na odpady zmieszane,
- pojemniki przeznaczone na dwie frakcje: szkło i papier,tektura, tworzywa sztuczne, metal.

Pozostałe odpady tj. metale, odpady wielomateriałowe, tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji oraz nadmiar tworzyw sztucznych, szkła i papieru, będzie można przywieźć na własny koszt do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się w ZUK Gryfice.

Na terenie gminy zostanie zorganizowana objazdowa zbiórka odpadów komunalnych, m.in.: wielkogabarytowych cztery razy w roku. Informacja o terminie odbioru zostanie przekazana do wiadomości mieszkańców w odpowiednim czasie.