Słownik pojęć

budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

budynek użyteczności publicznej - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;

budynek zamieszkania zbiorowego - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

dysponujący lokalem – właściciel, lokator lub posiadający w rozumieniu definicji podanych wyżej;

harmonogram – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gryfice, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę;

indywidualne konta – należy przez to rozumieć prowadzony przez gminę rejestr właścicieli i zarządców nieruchomości (opcjonalnie – dysponujących lokalami mieszkalnymi i użytkowymi), w którym na bieżąco rejestrowana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych przedsiębiorcy przez właścicieli nieruchomości(opcjonalnie - najemców/właścicieli lokali) odpadów;

korzystający z lokalu – posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w niniejszym Regulaminie termin utożsamiony z terminem dysponujący lokalem;

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014 ) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183);

lokator – w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych;

nieczystości ciekłe - należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

nieruchomość – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, z której wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:

1) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:
- nieruchomości rolne,
- nieruchomości leśne
- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;
2) nieruchomości budynkowe,
3) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);

odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – rozumie się przez to frakcję odpadów  pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;

odpady komunalne – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach;

odpady niebezpieczne – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

odpady opakowaniowe – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

odpady ulegające biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art.3 ust.3 pkt. 7 ustawy o odpadach;

odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

odpady zielone – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych;

opłata za selekcję realizowaną z masy przekazanych ponad normę odpadów zmieszanych (dalej – opłata za selekcję ) – opłata, którą musi uiścić właściciel nieruchomości w związku z faktem selektywnego przekazania zbyt małej w stosunku do aktualnie obowiązujących poziomów części wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych; opłata ta jest uiszczana w roku następnym po przekazaniu sprawozdań za rok poprzedzający;

Plan Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI – należy przez to rozumieć dokument wynikający z treści art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628);

posiadający lokal - jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;

poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku (dalej – odzysk) - należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (dalej – redukcja) – należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

przedsiębiorca – podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

punkt selektywnego zbierania – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierające wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

punkt zbiórki odpadów problematycznych – należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny codziennie w określonych godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady;

regulamin – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice”;

sezon letni – obejmuje okres od 01 maja do 15 września;

sezon zimowy – obejmuje okres 16 września do 30 kwietnia;

stacja zlewna – należy to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Gryfice na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;

umowa – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;

ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236 poz. 2008);

właściciel lokalu – w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali oraz posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

a) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, należą do zarządu drogi;
b) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;
c) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
d) na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;

zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

zbiornik bezodpływowy – należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

zniżka w opłatach – należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust 4 ustawy, zniżki w stosunku do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielane właścicielom nieruchomości, w zamian za masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny. Wysokość zniżek uzależniona jest od osiągniętego poziomu selekcji surowców wtórnych. Zniżki te są uwzględniane w rachunkach wystawianych właścicielowi nieruchomości;