Dlaczego Urząd Miejski nie wystawia faktur w związku z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Informujemy, że gmina nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a opłaty te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, który jest przeznaczony na działania w interesie publicznym. Jak wynika z art.6r ust. 2 ww. ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Reasumując, w związku z brakiem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, gmina nie ma obowiązku wystawiania faktur z tytułu opłat pobieranych przez Gminę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłatę za opady przedsiębiorcy mogą potraktować jako koszty uzyskania przychodów w związku z najmem nieruchomości lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co jest wliczane w cenę opłaty?

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, na które składa się:
- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- obsługę administracyjną systemu;

Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości wniesie niższą opłatę od należnej?

Burmistrz Gryfic określi w drodze decyzji wysokość zaległości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Dlaczego za nieposortowane śmieci zapłacimy więcej?

Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są niższe.

Kto będzie weryfikował, czy mieszkańcy faktycznie prowadzą zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów?

Osoby, które zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, muszą z tego obowiązku się wywiązywać. Podstawową weryfikację prowadzi firma FHU Grabowiecki odbierającą odpady w imieniu gminy.

Słownik pojęć

budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

budynek użyteczności publicznej - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;

Czytaj więcej...