Obowiązujące akty prawne

Ustawy:

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach - POBIERZ

Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) - tekst jednolity - POBIERZ

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897) - POBIERZ

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr. 185, poz. 1243, z późn. zm.) - akt w wersji obowiązującej - POBIERZ

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) - weszło w życie 6 kwietnia 2012 r. - POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630) - POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) - POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) - POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologocznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052) - POBIERZ

Obowiązki właścicieli nieruchomości

1. Właściciele nieruchomości obowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za opłatę gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę który opróżni pojemnik na odpady a jego zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.

2. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości składać będzie do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do posiadania pojemnika na odpady i utrzymywania go w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

5. Właściciel nieruchomości będzie musiał przestrzegać zasad zbierania odpadów, w tym ich selektywnej zbiórki, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Ustawowe zadania gmin w obszarze gospodarowania odpadami

Według przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r.) samorządy gminne są zobowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy. Rada gminy może również postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne. Do szczegółowych zadań gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku należą:

1) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

2) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami:

Czytaj więcej...

Dokumenty do pobrania

1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. POBIERZ

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. POBIERZ

3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. POBIERZ

4. Regulamin Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice. POBIERZ

5. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ

6. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ

7. Uchwała Nr XVII/154/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ

8. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. POBIERZ