Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 SIERPNIA 2019 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miejski w Gryficach nie wysyła wezwań, powiadomień, ani książeczek. Termin uiszczenia opłaty upływa ostatniego dnia każdego miesiąca.

I. POSESJE ZAMIESZKAŁE

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynosi:

1) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość – 30,00 zł miesięcznie,
2) od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość – 60,00 zł  miesięcznie,
3) od trzech osób zamieszkujących nieruchomość – 90,00 zł  miesięcznie,
4) od czterech osób zamieszkujących nieruchomość – 112,00 zł  miesięcznie,
5) od pięciu osób zamieszkujących nieruchomość – 148,00 zł miesięcznie,
6) od sześciu i więcej osób zamieszkujących nieruchomość – 174,00 zł miesięcznie,

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosi:

1) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość – 15,00 zł.  miesięcznie,
2) od dwóch osób zamieszkujących nieruchomość – 30,00 zł.  miesięcznie,
3) od trzech osób zamieszkujących nieruchomość – 45,00 zł.  miesięcznie,
4) od czterech osób zamieszkujących nieruchomość – 56,00 zł.  miesięcznie,
5) od pięciu osób zamieszkujących nieruchomość – 74,00 zł.  miesięcznie,
6) od sześciu i więcej osób zamieszkujących nieruchomość – 87,00 zł.  miesięcznie.

II. POSESJE NIEZAMIESZKAŁE

1. Stawka opłaty za pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynosi:

1) pojemnik o pojemności 110 l, 120 l – 22,00 zł.
2) pojemnik o pojemności 240 l – 44,00 zł.
3) pojemnik o pojemności 1100 l – 220,00 zł.
4) pojemnik o pojemności 4 m3 – 800,00 zł.
5) pojemnik o pojemności 6 m3 – 1200,00 zł.
6) pojemnik o pojemności 7 m3 – 1400,00 zł.

2. Stawka opłaty za pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny wynosi:

1) pojemnik o pojemności 110 l, 120 l – 11,00 zł.
2) pojemnik o pojemności 240 l – 24,00 zł.
3) pojemnik o pojemności 1100 l – 110,00 zł.
4) pojemnik o pojemności 4 m3 – 400,00 zł.
5) pojemnik o pojemności 6 m3 – 600,00 zł.
6) pojemnik o pojemności 7 m3 – 700,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i krotności wywozu (przy częstotliwości wywozu nie mniejszej niż 2 razy w miesiącu).

Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 6 czerwca 2019 r. poz. 3159.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Zgodnie z art.6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz.250 ze zm.) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.