Osiągnięte przez Gmine Gryfice poziomy odzysku i recyklingu

   Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dnia 29 maja 2012r. nakłada na gminę obowiązki osiągnięcia następujących poziomów tj:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 12 14 16 18 20 30 40 50
0,35 12,78 26,87 39,20 43,22 25,19  30,9 - -

Wyniki Gminy Gryfice

W 2012 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 0,35 %, przy minimalnym poziomie na 2012 r., który wynosił 10 %.
W 2013 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 12,78 %, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosił 12 %.
W 2014 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 26,87 %, przy minimalnym poziomie na 2014 r., który wynosił 14 %.
W 2015 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 39,20 %, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 16 %

W 2016 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 43,22 %, przy minimalnym poziomie na 2016 r., który wynosił 18 %
W 2017 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 25,19 %, przy minimalnym poziomie na 2017 r., który wynosił 20 %
W 2018 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 30,09 %, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 30 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 36 38 40 42 45 50 60 70

 Wyniki Gminy Gryfice:

W 2012 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2012 r., który wynosił 30 %.
W 2013 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosił 36 %.
W 2014 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2014 r., który wynosił 38 %.
W 2015 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 40 %.

W 2016 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2016 r., który wynosił 42 %.
W 2017 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 97,14 %, przy minimalnym poziomie na 2017r., który wynosił 45 %.
W 2018 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 100 %, przy minimalnym poziomie na 2018r., który wynosił 50 %.


   Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z dnia 25 maja 2012 r. nakłada na gminę uzyskanie
następujących poziomów tj:

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Dopuszczalny poziom masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w
stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
75 50 50 50 45 45 40 40 40

Wyniki Gminy Gryfice:

W 2012 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 65,35 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 75 %.
W 2013 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 49,2 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %.
W 2014 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 47,86 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %.
W 2015 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 33,44 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %.
W 2016 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 0 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 45 %.
W 2017 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 0 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 45 %.
W 2018 r. Gmina Gryfice osiągnęła poziom 0 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 40 %.