Nieczystości ciekłe
Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 
Przypominamy, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać do końca każdego miesiąca.
Strona główna Nieczystości ciekłe

Nieczystości ciekłe

Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy posiadacz szamba jest zobowiązany do posiadania podpisanej umowy z firmą asenizacyjną na odbiór nieczystości ciekłych oraz przechowywać dowody uiszczania opłat za wywóz tych nieczystości. Należy pamiętać, iż posiadane rachunki muszą potwierdzać cykliczność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1289):

  1. Art. 5 ust. 1 pkt 3a: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.;
  2. Art. 5 ust. 1 pkt 3b: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na trenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.”;
  3. Art. 6 ust. 1: „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art.5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminą jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi”.

Jak wynika z powyższych przepisów, brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi dokonywaniu wywozów zastępczych.

Obowiązkiem Gminy, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy, jest prowadzenie ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych praz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Gryfice, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie załączonego druku .PDF lub .DOC i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Gryficach.


Druk zgłoszenia można pobrać TUTAJ lub w pokojach 212 i 213 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gryficach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-38-53-243 lub 91-38-53-245

 


 


Akceptuj pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information